Day: January 13, 2021

ต่อประกันรถยนต์ ที่ไหนดี

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจต่อประกันรถยนต์ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจต่อประกันรถยนต์

การทำประกันรถยนต์มีระยะเวลาหมดสัญญาของประกัน เมื่อสิ้นสุดสัญญาของประกันรถยนต์เดิมก็อาจถึงเวลาที่ผู้ใช้รถจะต้องพิจารณาว่าควรจะต่อประกันรถยนต์กับสัญญาเดิมหรือควรมองหาประกันรถยนต์จากบริษัทใหม่ ไม่ว่าคุณจะยังลังเลในการต่อประกันรถยนต์ ที่ไหนดี ก่อนการตัดสินใจมีข้อควรรู้ต่อไปนี้  ข้อแรกที่ควรรู้ก่อนการตัดสินใจต่อประกันรถยนต์ คือพฤติกรรมหรือประวัติในการขับขี่รถนั้นมีผลต่อส่วนลดในเบี้ยประกันรถยนต์ โดยหากคุณเป็นผู้ใช้ที่มีประวัติดี ไม่ค่อยเจออุบัติเหตุหรือมีเรื่องที่ต้องทำการเคลมประกันบ่อยๆ ก็มีโอกาสได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์หากทำการต่อสัญญาประกันภัย เช่น หากมีประวัติการขับขี่ที่ดีในปีแรก ปีที่สองของการต่อสัญญาประกันภัยจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 20% หากประวัติดีในปีที่สอง ปีต่อไปจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 30% หากยังคงมีประวัติที่ดีในปีที่สาม ปีต่อไปจะได้รับส่วนลด 40% ซึ่งหากประวัติดีต่อเนื่องกันถึงสี่ปี ปีต่อๆ ไปก็จะได้รับส่วนลด 50% เลยทีเดียว หากสัญญาอื่นๆ ไม่มีปัญหาในการบริการ การเลือกต่อสัญญากับบริษัทเดิมก็ทำให้ได้รับผลประโยชน์มากขึ้น แต่ถ้าหากว่าประวัติการขับขี่ของคุณไม่ค่อยดีนัก ก็อาจส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรถยนต์เริ่มเป็นภาระที่หนักหน่วงมากยิ่งขึ้น การพิจารณาทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทอื่นๆ อาจคุ้มค่าและแบ่งเบาภาระได้มากกว่า  ข้อควรรู้ต่อมาก่อนทำการต่อประกันรถยนต์คือการตรวจสอบประกันภัยรถยนต์ของบริษัทอื่นๆ รวมถึงการเปรียบเทียบคุณภาพของบริษัทเดิม ก่อนการตัดสินใจต่อประกันรถยนต์กับบริษัทเดิมอาจศึกษาก่อนว่าในช่วงนั้นมีแผนประกันภัยของบริษัทอื่นๆ ที่ดีกว่าหรือคุ้มค่ากว่าหรือไม่ เพราะอาจเกิดแผนประกันใหม่ๆ จากบริษัทอื่นที่ตอบสนองความต้องการได้มากกว่าแผนเดิมที่ใช้อยู่ หรือพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคุณอาจเปลี่ยนแปลงและไม่เหมาะกับแผนประกันเดิมอีก นอกจากนี้ ควรพิจารณาด้วยว่าคุณภาพในการบริการของบริษัทเดิมที่ใช้แผนประกันอยู่นั้นพอใจหรือไม่ หากมีปัจจัยที่ทำให้แผนประกันภัยอื่นๆ ให้ความคุ้มค่ามากกว่าก็ควรเปลี่ยนแผนประกันภัยรถยนต์  ข้อควรรู้ในการต่อประกันรถยนต์คือการตรวจสอบความคุ้มค่าที่ได้รับหรืออาจจะได้รับในการต่อประกันรถยนต์ที่เดิม อีกทั้งยังควรพิจารณาแผนประกันใหม่ที่อาจตอบสนองได้มากกว่าเพื่อให้ตัดสินใจเลือกต่อประกันรถยนต์ได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น